Des de l’any 1986 ens dediquem a l’atenció precoç, entenent aquesta com el conjunt d’intervencions preventives i assistencials adreçades als infants de 0 a 6 anys amb trastorns en el desenvolupament o amb risc de patir-los i les seves famílies, per tal de donar resposta a les seves necessitats transitòries o permanents. I així facilitar una maduració adequada en totes les dimensions de la seva evolució i aconseguir el nivell màxim de desenvolupament personal i d’integració a l’entorn. Té caràcter universal i gratuït.

L’atenció precoç està regulada pel Decret 261/2003 de 21 d’octubre i que va ser modificat pel Decret 45/2014 d’1 d’abril. En aquests decrets es regula l’accés i la priorització de l’atenció dels infants en aquests serveis.

(Link al text consolidat del Decret 261/2003 de 21 d’octubre amb les modificacions del Decret 45/2014 d’1 d’abril)

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=346199

Detecció i prevenció de dificultats en el desenvolupament.

Disposem d’uns programes de sensibilització, prevenció i detecció precoç en coordinació amb la xarxa sanitària, educativa i social de la comarca del Bages.

Calendari desenvolupament 0-3 anys.

Avaluació i diagnòstic del desenvolupament de l’infant i la seva família.

En una primera entrevista d’acollida es recull el motiu de consulta i les dades de l’infant i la família per tal de començar a conèixer la seva història. Posteriorment, es duu a terme una valoració i, en cas necessari,  s’inicia un pla d’atenció terapèutica amb l’infant, la família i el seu entorn més proper.

Tractament

La nostra manera d’entendre l’infant és global i per tant, l’atenció terapèutica va encaminada a millorar el seu desenvolupament i necessàriament inclou l’acompanyament a la seva família i el seu entorn.

Les modalitats d’intervenció que oferim són de diferents tipus: individual o en petits grups amb una freqüència que pot variar en funció de les necessitats de cada infant i la seva família i que pot ser setmanal, quinzenal, mensual o bé és fa un seguiment més espaiat. En alguns casos es realitzen dues sessions setmanals.

També oferim grups terapèutics per pares dels nens atesos al CDIAP.

 – Coordinació amb professionals de la xarxa d´educació, sanitat i serveis  socials d´atenció a la petita infància.

 – Formació i docència

Al CDIAP gaudim d’un espai de supervisió clínica i realitzem cursos de formació interna i externa.

També duem a terme tasques de formació i sensibilització en forma de xerrades o jornades.