MISSIÓ

El CDIAP del Bages és una associació que  treballa per oferir una atenció de qualitat als infants que presenten dificultats en el seu desenvolupament o risc de patir-les i el seu entorn.

CDIAP DEL BAGES té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. L’atenció precoç va destinada a la població infantil des de la concepció fins als 6 anys que presenta trastorns (transitoris o permanents) en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los. S’entén per trastorn en el desenvolupament la dificultat transitòria o permanent que presenta un infant en el seu procés de maduració.

Inclou quatre aspectes fonamentals: prevenció, detecció precoç, diagnòstic i intervenció terapèutica. Potencia la coordinació amb la xarxa d’educació, sanitària i de serveis socials per tal d’oferir una atenció global a les necessitats de l’infant i de la seva família.

CDIAP DEL BAGES atén la població del Bages i cinc poblacions de la comarca del Moianès.

Tenim el compromís de vetllar per l’acompliment del Decret 261/2003 i de la seva posterior modificació 45/2014 d’1 d’abril, de les normes generals de funcionament i dels drets legalment reconeguts i en especial als establerts a la Llei 12/2007 de l’11 d’octubre de serveis socials i a la  Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

VISIÓ

El CDIAP del Bages vol ser un referent en l’atenció dels infants que presenten dificultats en el desenvolupament o risc de patir-les essent un servei que generi confiança i satisfacció als infants i les seves famílies,  així com a l’equip de professionals, a la xarxa social i a les administracions públiques.

 

VALORS

 • Atenció individualitzada i caràcter global. Cada infant i família rep una atenció específica, concreta i personalitzada. Es considera el nen en tota la seva globalitat, tenint en compte els aspectes intrapersonals, biològics, psicosocials i educatius, propis de cada infant i els interpersonals, relacionats amb el seu propi entorn, família, escola, cultura i context social.
 • L’atenció a la subjectivitat. Entenem que ha de tenir un caràcter central, ja que les afectacions dels nens, encara que tinguin una base orgànica, afecten també el subjecte que hi ha en tot nen.
 • Arrelament en el territori i en el món local. El nostre equip manté una voluntat d’inserció en les polítiques locals. Per això participa activament en algunes d’aquelles iniciatives que tenen incidència en  l’atenció a la petita infància.
 • Formació continuada de l’equip.  L’entitat impulsa la formació continuada amb la voluntat de garantir una millor professionalitat  i donar respostes més òptimes i eficients.
 • Responsabilitat social. Tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i a la cultura.
 • Acompliment legislació vigent: vetllant en tot moment pel compliment legal i altres requisits.
 • Necessitats i expectatives dels grups d’interès: El CDIAP com entitat i el seu equip promou una actitud activa, positiva i implicada per detectar les noves necessitats i expectatives que puguin aparèixer en els nostres grups d’interès.
 • Actualització constant: L’avaluació del rendiment i els resultats obtinguts seran el motor d’ impuls de canvi i la base per assegurar el manteniment de la política i estratègia actualitzada en tot moment com a procés de millora contínua.
 • Treball en equip:  El CDIAP fomenta la participació i la implicació dels professionals en un   funcionament interdisciplinari.
 • Cooperació: La cooperació dels professionals és fonamental per garantir el     funcionament de l’entitat ja que aquest es regeix per un sistema de rotació dels càrrecs de responsabilitat.
 • Conducta ètica: El CDIAP i els seus treballadors comparteixen uns valors i tenen un comportament basat en la transparència, honestedat, la confidencialitat, el respecte, la justícia social i el tracte igualitari, que donen sentit i significat a totes les accions de l’associació.