Som una entitat que va néixer d’ inquietuds de pares i professionals per donar resposta a les necessitats dels infants que presenten dificultats en els seu desenvolupament i a les seves famílies. El 1986 van crear l’Associació pel Servei d’Estimulació Precoç del Bages per dur a terme aquesta iniciativa  a la comarca del Bages. La van portar a terme tres professionals: Ramona Berenguer, psicomotricista, Josep Sanjuan, psicòleg, i Josefina Bonvehí, treballadora social, juntament amb pares d’infants amb dificultats.

L’entitat ha anat donant resposta als diferents canvis legislatius adaptant-hi els seus estatuts. Des de l’inici està constituïda en forma d´associació. El 2006 pren el nom actual d’ Associació Montserrat Claret Arimany pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages en reconeixement al recolzament rebut de la Família Claret Arimany durant tota la trajectòria de l’entitat.

L’associació està inscrita al Registre d’ Associacions  de Barcelona, Secció  1ª  número 8612  en  data  26 de  novembre  de  1986. I  registrada com a Entitat Privada d’Iniciativa Social i sense fi lucratiu en el Registre d’Entitats, Serveis  i  Establiments Socials de la Direcció  General d’Afers  Socials amb el  número E00199 en data 26 d’octubre de 1988. L’abril de 1998 rep la declaració  d’utilitat pública pel Ministeri d’Interior, full registral número 69.337 de la Secció 1a.

Des del mes d’octubre del 1998 el CDIAP del Bages forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a tot el territori català. Te concertat el servei amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

El  servei és públic, universal i gratuït per a tots els infants de 0-6 anys (Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç i Decret 45/2014, d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003).